Algemene handels- en gebruiksvoorwaarden voor ChargeNow

1 ChargeNow

1.1 BMW Nederland B.V., Einsteinlaan 5, 2289 CC Rijswijk, Nederland, hierna ook wel aangeduid als “ChargeNow provider” verleent met inachtneming van deze algemene voorwaarden aan klanten onder de naam “ChargeNow” informatiediensten en toegang tot de laadinfrastructuur voor elektrische en plug-in hybride voertuigen, maar alleen in Nederland (zie voor de corresponderende dienstverlening in andere landen hierna onder 9).

1.2 De laatste versie van deze algemene voorwaarden en actuele informatie over de verschillende tarieven kan op respectievelijk vanaf www.chargenow.com (zie “AV” respectievelijk “Betalen”) worden ingezien, gedownload en geprint. Indien de ChargeNow provider deze algemene voorwaarden, een met inachtneming daarvan gesloten ChargeNow overeenkomst of een met de klant afgesproken tarief wenst te wijzigen, worden de betreffende wijzigingen schriftelijk of per e-mail (aan het conform 2.2 opgegeven e-mailadres) aan de klant bekend gemaakt. De wijzigingen worden van kracht voor zover de klant niet binnen een maand na de betreffende kennisgeving bezwaar maakt tegen de wijzigingen. In de kennisgeving aan de klant zal uitdrukkelijk worden gewezen op de belangrijkste wijzigingen en op de gevolgen van het uitblijven van tijdig bezwaar.

1.3 De ChargeNow provider werkt samen met exploitanten van laadstations (hierna “ChargeNow partners”), waarop de klant in het kader van ChargeNow een beroep kan doen. De laadstations van deze ChargeNow partners zijn onder andere te vinden op www.chargenow.com, via de ChargeNow app en via andere kanalen (hierna “frontends”). De betreffende laadstations zijn gemarkeerd om ze te kunnen onderscheiden van laadstations die niet bij ChargeNow horen. Een deel van de informatie is slechts toegankelijk met behulp van een wachtwoord.

1.4 ChargeNow omvat de volgende diensten:

a) weergave – in de frontends – van de laadstations van de ChargeNow partners (statische informatie) en bepaalde informatie over het gebruik van deze laadstations (zoals beschikbaarheid, als dynamische informatie). Voor deze informatie gelden de onder 5.4 bedoelde beperkingen.

b) laden bij laadstations van ChargeNow partners, na authenticatie (zie onder 6.1), met maandelijkse facturering inclusief gedetailleerd overzicht van alle laadhandelingen.

1.5 Op www.chargenow.com worden de ChargeNow diensten en het gebruik daarvan nader omschreven.

 

2 Totstandkoming overeenkomst en bestelling

2.1 Op www.chargenow.com kan de klant ChargeNow diensten bestellen. Op elke bestelling is de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Om een bestelling te kunnen plaatsen dient de klant zich eerst te registreren op www.chargenow.com onder vermelding van zijn (eventueel achteraf al dan niet via de klantenservice te corrigeren) adres- en betaalgegevens. Tijdens het registreren ontvangt de klant ter verificatie een e-mail op het door hem opgegeven e-mailadres. De klant moet ter bevestiging op de link in de betreffende e-mail klikken, waarna het registreren vervolgd kan worden.

2.3 De op www.chargenow.com ingevoerde informatie – zoals betaal- en creditcardgegevens, adres en e-mailadres – wordt beschermd met gebruikmaking van moderne encryptietechnieken, zoals bijvoorbeeld het SSL-protocol (Secure Sockets Layer).

2.4 Betaling voor de ChargeNow diensten geschiedt per creditcard. Zakelijke klanten van ChargeNow (zakenmensen en ondernemingen) die voldoende kredietwaardig zijn, kunnen ook achteraf op rekening betalen. Om van die mogelijkheid gebruik te kunnen maken moet een daartoe strekkend verzoek worden ingediend bij de ChargeNow provider, onder bijvoeging van een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister of soortgelijk document. Het verzoek kan tijdens het registreren of bij de klantenservice worden gedaan.

2.5 Aanbod en totstandkoming van een ChargeNow overeenkomst

a) De ChargeNow provider biedt de klant ChargeNow diensten aan. Een klant die zich op www.chargenow.com heeft geregistreerd en daarmee een ChargeNow account heeft geopend, kan ChargeNow diensten bestellen. De bestelprocedure is ook op www.chargenow.com beschreven.

b) Fouten bij het invoeren van gegevens kan de klant herstellen door het invoeren af te breken en opnieuw te beginnen.

c) Na het afronden van een bestelling ontvangt de klant per e-mail een bevestiging met informatie over de toepasselijke prijzen, met de toepasselijke algemene voorwaarden en met informatie over het herroepingsrecht (zie onder 2.7).

d) De ChargeNow overeenkomst komt tot stand met het afronden van de bestelling.

e) De tekst van de overeenkomst wordt niet opgeslagen door de ChargeNow provider, en kan door de klant na het tot stand komen van de overeenkomst niet meer worden opgeroepen, geraadpleegd of opgeslagen.

2.6 Talen

De ChargeNow overeenkomst wordt in het Nederlands of in het Engels gesloten. Eventuele vertalingen van deze algemene voorwaarden in een andere taal zijn niet bindend.

2.7 Herroepingsrecht voor consumenten

Als de koper een consument is als bedoeld in artikel 6:230g e.v. BW – dat wil zeggen een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen – kan hij de overeenkomst binnen veertien dagen ontbinden oftewel herroepen.

 

Informatie over het herroepings- of ontbindingsrecht: 

 
Herroepings- of ontbindingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (BMW Nederland B.V., Einsteinlaan 5, 2289 CC Rijswijk, tel. +31 (0) 800 099 22 34, bmwklantenservice@bmw.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Einde van de informatie over het herroepingsrecht

 

3 1. ChargeNow kaart: activering en deactivering van de ChargeNow kaart

3.1 Het gebruik van ChargeNow vereist activering van de ChargeNow kaart. Activering geschiedt door het invullen van het kaartnummer gevolgd door bevestiging in het contractgedeelte op www.chargenow.com. De klant ontvangt vervolgens een bevestiging per e-mail. Activering van de ChargeNow kaart kan 24 uur vergen.

3.2 Bij sommige laadstations is authenticatie alleen mogelijk met de ChargeNow app, die verkrijgbaar is in de Apple Inc. App Store of in de Google play Store en die een QR-codelezer bevat. Voor authenticatie met de ChargeNow app moet ingelogd worden met het contractnummer en met de PIN-code die de klant na activering van de ChargeNow kaart met de e-mailbevestiging ontvangt.

3.3 De ChargeNow provider blijft eigenaar van de ChargeNow kaart. De klant dient de ChargeNow kaart en de toegezonden PIN-code (vgl. onder 3.2) zorgvuldig te bewaren. In geval van verlies of diefstal van de ChargeNow kaart of van de PIN-code dient de klant de ChargeNow provider daarover terstond te informeren (vgl. de onder 10 bedoelde contactmogelijkheden). Bovendien kan de klant de BMW i klantenservice vragen de ChargeNow kaart te deactiveren. Voor afgifte van een vervangende kaart worden aan de klant kosten in rekening gebracht.

 

4 1. Looptijd overeenkomst en geldigheid

4.1 De ChargeNow overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en kan door elk van beide partijen schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, onverminderd het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien daar toereikende gronden voor bestaan.

4.2 Als in het kader van internationale roaming (vgl. onder 9) andere aanbieders van ChargeNow tot de overeenkomst zijn toegetreden, kan deze overeenkomst slechts in haar geheel worden beëindigd. De overeenkomst eindigt derhalve in haar geheel in geval van opzegging jegens of door een van de partijen bij de overeenkomst.

4.3 De ChargeNow kaart (vgl. onder 3.1) en de PIN-code (vgl. onder 3.2) verliezen hun geldigheid bij het einde van de overeenkomst en worden dan door de ChargeNow provider geblokkeerd.

 

5 Gebruik en beschikbaarheid van ChargeNow

5.1 Op www.chargenow.com onder FAQ kan de klant nadere informatie vinden over ChargeNow alsmede technische details betreffende gebruik en beschikbaarheid daarvan. Het gebruik van ChargeNow is in beginsel beperkt tot Nederland; voor gebruik in andere landen zie onder 9.

5.2 Om optimaal gebruik te kunnen maken van ChargeNow is het aan te raden om een daarvoor geschikte smartphone te voorzien van de ChargeNow app dan wel van toegang tot www.chargenow.com.

5.3 De ChargeNow provider streeft ernaar de toegankelijkheid en het gebruik van de openbare laadinfrastructuur via ChargeNow verder te bevorderen en het aantal ChargeNow partners te vergroten. De klant heeft echter geen recht op beschikbaarheid (adequaat functioneren of volledig laden) van of toegang tot bepaalde laadmogelijkheden, noch op ongewijzigde instandhouding van de laadinfrastructuur van de ChargeNow partners.

5.4 De ChargeNow provider staat niet in voor het up-to-date en juist zijn van de in de frontends weergegeven statische en dynamische informatie (vgl. onder 1.4 a), zoals met name informatie betreffende de laadstations en de beschikbaarheid daarvan. De klant is zich ervan bewust en accepteert dat de betreffende informatie van derden (zoals de ChargeNow partners) afkomstig is en door de ChargeNow provider niet gecontroleerd wordt op up-to-date en juist zijn. De doorgifte van de informatie is ook afhankelijk van de ontvangst- en zendmogelijkheden van de telecominfrastructuur en kan nadelig beïnvloed worden door atmosferische omstandigheden, topografische gegevens, de locatie van het voertuig en obstakels (zoals bruggen en gebouwen).

5.5 In sommige landen gelden tarieven waarbij de hoogte van de gebruiksafhankelijke vergoeding voor een laadhandeling per laadstation kan verschillen (vgl. onder 7.1). In een dergelijk tariefsysteem kan de klant – na inloggen met zijn inloggegevens – via de ChargeNow app kennisnemen van de bij het laadstation in kwestie geldende prijzen. In afwijking van 5.4 staat de ChargeNow provider daarbij in voor de juistheid van de getoonde prijzen. De klant voor wie een dergelijk tarief geldt, is verplicht zich voor het begin van de laadhandeling via de ChargeNow app op de hoogte te stellen van de geldende prijzen.

5.6 ChargeNow mag vooralsnog alleen worden gebruikt voor het laden van voertuigen en motorfietsen van de merken BMW, BMW i en MINI. Zodra ChargeNow tevens beschikbaar is voor voertuigen van andere merken, zal dat via www.chargenow.com worden bekendgemaakt.

5.7 Zonder toestemming van de ChargeNow provider mag de klant ChargeNow niet commercieel gebruiken of tegen betaling door derden laten gebruiken. De klant mag ChargeNow wel zonder vergoeding te verlangen laten gebruiken door zijn familieleden of werknemers (met name door terbeschikkingstelling van de ChargeNow kaart), maar alleen voor het laden van het voertuig of de motorfiets van de klant. Daaraan voorafgaand dient de klant de gebruiker te informeren over de correcte bediening van de laadstations. Terbeschikkingstelling aan andere personen en voor andere doeleinden is alleen toegestaan met toestemming van de ChargeNow provider. De klant mag ChargeNow ook niet voor onwettige doeleinden gebruiken of toelaten dat anderen dat doen.

5.8 De klant moet zich strikt houden aan de handleiding van het te laden voertuig en van eventuele gebruikte accessoires (zoals een laadkabel), alsmede aan eventuele op de laadzuil weergegeven voorwaarden van de ChargeNow partner voor het gebruik van de laadzuil. Het is verboden om gebruik te maken van laadkabels of andere accessoires (zoals adapters) die niet conform de toepasselijke voorschriften gecertificeerd zijn (bijvoorbeeld CE-certificering), of die beschadigd zijn of niet goedgekeurd door de betreffende autofabrikant.

5.9 Laadzuilen die een foutmelding geven of die kennelijke gebreken of beschadigingen vertonen, mogen niet worden gebruikt. In plaats daarvan dient de klant de ChargeNow provider te informeren (zie de contactmogelijkheden onder 10).

5.10 De klant is conform de wet aansprakelijk voor schade ontstaan door misbruik of onjuist gebruik van de ChargeNow kaart of de ChargeNow app als middel ter authenticatie, dan wel door onjuist uitgevoerde laadhandelingen.

 

6 Laden en authenticatie; maximale laad- en parkeertijd; storingen

6.1 Authenticatie bij de laadstations van de ChargeNow partners geschiedt in beginsel door middel van de ChargeNow kaart. Bij sommige laadstations is authenticatie tevens dan wel uitsluitend mogelijk door middel van de ChargeNow app; dit geldt met name voor de van een intercharge-symbool voorziene laadstations. Voor elk laadstation zijn de beschikbare authenticatiemogelijkheden te vinden in de ChargeNow app of op www.chargenow.com.

6.2 Er mag maximaal 24 uur aaneengesloten aansluiting zijn op een laadstation, en in het geval van DC-laden (gelijkstroomladen) maximaal 4 uur (maximale laad- en parkeertijd). De klant moet een openbare parkeerplaats verlaten zodra het laden is voltooid of de maximaal toegestane parkeertijd is verstreken. Voor rekening van de klant zijn kosten die ontstaan als gevolg van het overschrijden van de maximale laad- en/of parkeertijd, alsmede eventuele aan de ChargeNow provider opgelegde boetes of in rekening gebrachte wegsleepkosten, bijvoorbeeld wegens foutparkeren.

6.3 Het is de klant bekend dat zich bij de laadstations storingen kunnen voordoen als gevolg van overmacht, zoals door staking, uitsluiting en overheidsmaatregelen, alsmede door technische en andere maatregelen, die bijvoorbeeld nodig zijn om het deugdelijk functioneren van de installaties te bevorderen of om de dienstverlening te verbeteren (zoals onderhoud, reparatie en software-updates). Storingen kunnen zich ook voordoen als gevolg van kortstondige capaciteitsproblemen door piekbelasting.

6.4 Bij onderbreking van of onregelmatigheden in de stroomvoorziening als gevolg van storingen in het elektriciteitsnet en/of de aansluiting op dat net, vervalt de leveringsplicht van de ChargeNow provider. Dit geldt echter niet voor zover de ChargeNow provider de stroomvoorziening zonder goede reden onderbreekt. De ChargeNow provider is verplicht om de klant desgevraagd terstond te informeren over de relevante feiten betreffende de door het elektriciteitsbedrijf en/of netbeheerder veroorzaakte schade, voor zover die feiten hem bekend zijn of redelijkerwijze door hem achterhaald kunnen worden.

 

7 Vergoeding; prijzen

7.1 De vergoeding voor ChargeNow en het gebruik van de betreffende diensten is afhankelijk van het overeengekomen tarief en bestaat in beginsel uit de volgende componenten:

a) een vast maandelijks basisbedrag per ChargeNow overeenkomst (afhankelijk van het overeengekomen tarief; het basisbedrag kan, afhankelijk van het tarief, ook al een vergoeding voor afzonderlijke laadhandelingen omvatten (flatrate)), en

b) eventuele gebruiksafhankelijke vergoedingen voor afzonderlijke laadhandelingen bij de laadstations van de ChargeNow partners, eventuele transactiekosten en eventuele roamingkosten bij laadhandelingen in roamingmarkten.

De actuele prijzen binnen de verschillende tarieven zijn vermeld in de prijslijst die op respectievelijk vanaf www.chargenow.com (rubriek “Betalen”) kan worden ingezien, gedownload en geprint. In sommige landen kan worden gekozen voor een tarief waarbij de gebruiksafhankelijke vergoeding voor een laadhandeling kan variëren per laadstation (variabel tariefsysteem); hier wordt in de prijslijst op gewezen. Bij dit tariefsysteem kan de klant – na inloggen met zijn inloggegevens – via de ChargeNow app kennisnemen van de bij het laadstation in kwestie voor een laadhandeling geldende prijzen. Bij een variabel tarief is de ChargeNow provider bevoegd om de gebruiksafhankelijke vergoedingen voor laadhandelingen met werking voor de toekomst te wijzigen. De gewijzigde prijzen voor het betreffende laadstation worden in de ChargeNow app getoond. De klant voor wie een dergelijk tarief geldt, dient voor het begin van de laadhandeling via de ChargeNow app kennis te nemen van de geldende prijzen.

7.2 Als de klant gekozen heeft voor een tarief met een vast maandelijks basisbedrag, dan dient dit bedrag aan de ChargeNow provider betaald te worden. Het vaste maandelijkse basisbedrag wordt pas in rekening gebracht vanaf het moment van activering van de ChargeNow kaart (respectievelijk bij tariefwissel vanaf het moment van activering van de tariefwissel); voor het resterende gedeelte van de eerste lopende maand pro rata.

7.3 Een gebruiksafhankelijke vergoeding dient aan de aanbieder van de betreffende dienst te worden betaald, dat wil zeggen aan de aanbieder in het land waarin de betreffende laadhandeling werd verricht. De gebruiksafhankelijke vergoeding wordt voor elke laadhandeling vanaf het begin (stekker in het laadpunt) tot het eind (stekker uit het laadpunt) berekend tegen de in het betreffende land respectievelijk bij het betreffende laadstation geldende prijzen. Gedetailleerde informatie over de prijzen bij roaming is te vinden in de prijslijst voor het betreffende tarief op www.chargenow.com (rubriek: “Betalen”). De afrekening van de laadhandelingen vindt plaats op de in de voor het betreffende tarief geldende prijslijst aangegeven wijze (bijvoorbeeld per kW/h of per minuut).

7.4 Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Informatie over de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen bij het gekozen tarief ontvangt de klant per e-mail (vgl. onder 2.5 c).

7.5 Bij de laadstations van de ChargeNow partners kunnen prijzen zijn vermeld die afwijken van de met de klant overeengekomen prijzen; uitsluitend de tussen de ChargeNow provider en de klant overeengekomen prijzen gelden. Indien een variabel tariefsysteem van toepassing is, brengt de ChargeNow provider aan de klant de bij het begin van de laadhandeling in de ChargeNow app te raadplegen, voor het betreffende laadstation geldende prijzen in rekening.

7.6 De ChargeNow provider behoudt zich het recht voor om de vergoedingen voor bestaande en/of nieuwe overeenkomsten voor bepaalde laadstations overeenkomstig 7.1 voor een bepaalde tijd te verlagen (speciale acties).

7.7 Een tariefwissel vereist een daartoe strekkende overeenkomst, waarvoor de klant via www.chargenow.com een aanvraag kan indienen.

 

8 Facturatie en betalingsvoorwaarden

8.1 De ChargeNow provider en eventuele tot de ChargeNow overeenkomst toegetreden andere ChargeNow aanbieders (vgl. onder 9) brengen de door hen geleverde diensten afzonderlijk van elkaar in rekening. De klant kan op www.chargenow.com online zijn maandelijkse facturen inzien. In de facturen worden de maandelijkse kosten per ChargeNow aanbieder getoond, evenals een overzicht van alle laadhandelingen in de betreffende factuurperiode met vermelding van datum, plaats en duur. De klant ontvangt per e-mail bericht dat een nieuwe factuur is in te zien.

8.2 De over een kalendermaand gefactureerde kosten worden op de vierde werkdag van de volgende kalendermaand afgeboekt van de bij de registratie op www.chargenow.com opgegeven creditcard. Zakelijke klanten die op rekening betalen (vgl. onder 2.4), dienen het verschuldigde binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur over te maken op de op de factuur vermelde bankrekening. De ChargeNow provider streeft ernaar laadhandelingen op te nemen in de maandfactuur van de eerstvolgende kalendermaand, maar kan er (bijvoorbeeld wegens vertraagde facturering door ChargeNow partners) niet voor instaan dat dit steeds geschiedt.

8.3 De klant kan zich jegens de ChargeNow provider slechts op verrekening beroepen, voor zover de tegenvordering van de klant niet betwist is, dan wel bevestigd bij onherroepelijk rechterlijk vonnis. Een retentierecht kan de klant slechts uitoefenen voor zover het berust op vorderingen uit hoofde van de ChargeNow overeenkomst.

8.4 Indien de klant in verzuim is met het verrichten van enige betaling, heeft de ChargeNow provider het recht om het gebruik van ChargeNow door de klant te blokkeren.

 

9 1. Internationale roaming

9.1 De klant kan met de overeenkomstig de ChargeNow overeenkomst geactiveerde ChargeNow kaart respectievelijk de ChargeNow app in alle in bijlage 2 genoemde landen (elk daarvan hierna “een roamingmarkt” en gezamenlijk “het roaminggebied”) gebruik maken van ChargeNow conform de ChargeNow overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 9. Indien de klant in landen buiten het roaminggebied gebruik wil maken van ChargeNow, dan moet hij daartoe een overeenkomst sluiten met een lokale aanbieder van ChargeNow en op basis van die overeenkomst eventueel zijn ChargeNow kaart laten activeren. In zulke gevallen worden de ChargeNow diensten niet door de ChargeNow provider geleverd, maar op basis van de gesloten afzonderlijke overeenkomst door de lokale aanbieder. De ChargeNow provider is in zulke gevallen niet verantwoordelijk en de klant dient de ChargeNow provider te vrijwaren tegen alle schade en aanspraken die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de ChargeNow kaart respectievelijk de ChargeNow app als middel ter authenticatie in het betreffende land.

9.2 Als de klant zijn ChargeNow kaart respectievelijk de ChargeNow app in een andere roamingmarkt dan Nederland gebruikt als middel ter authenticatie, dan wordt met het eerste gebruik de in bijlage 2 genoemde aanbieder van ChargeNow in de betreffende roamingmarkt automatisch mede partij bij de ChargeNow overeenkomst; onder “ChargeNow provider” wordt dan in het vervolg mede de betreffende aanbieder begrepen. De betreffende aanbieder wordt geacht van het begin af aan (respectievelijk, als de betreffende aanbieder ten tijde van het sluiten van de ChargeNow overeenkomst nog geen aanbieder in een roamingmarkt was, vanaf het moment dat hij in bijlage 2 werd opgenomen) partij geweest te zijn bij de ChargeNow overeenkomst, onder de opschortende voorwaarde van eerste gebruik als bedoeld in de eerste zin van de onderhavige bepaling. In elke roamingmarkt worden de ChargeNow diensten uitsluitend door de desbetreffende in bijlage 2 vermelde aanbieder geleverd (bijvoorbeeld in Duitsland door BMW AG, in Oostenrijk door BMW Austria GmbH etc.). De aanbieders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk. Met “ChargeNow provider” wordt in deze algemene voorwaarden dus steeds alleen gedoeld op de aanbieder in de betreffende roamingmarkt, voor Duitsland alleen BMW AG en voor de andere roamingmarkten alleen de voor het betreffende land aangewezen aanbieder van ChargeNow diensten.

9.3 De klant geeft hiermee volmacht aan BMW Nederland B.V. (met de macht van substitutie) om in zijn naam alle verklaringen af te leggen en in ontvangst te nemen die vereist of dienstig zijn met het oog op het conform 9.2 tot de ChargeNow overeenkomst toetreden van ChargeNow aanbieders. Het is de klant bekend dat BMW Nederland B.V. conform 9.5 ook bevoegd is om de daar bedoelde aanbieders in de daar bedoelde omvang te vertegenwoordigen; de klant stemt daar uitdrukkelijk mee in en stemt er tevens mee in dat het bepaalde in artikel 7:417 leden 1 en 2 BW niet van toepassing is. De ChargeNow provider zal de klant binnen een maand informeren over de toetreding van een andere aanbieder tot de ChargeNow overeenkomst.

9.4 BMW Nederland B.V. is bevoegd (met de macht van substitutie) om alle gegevens door te geven die een tot de ChargeNow overeenkomst toegetreden ChargeNow aanbieder nodig heeft met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, in het bijzonder de volledige naam van de klant, diens adres en contactgegevens, de relevante creditcardgegevens, het contractnummer en het nummer van de ChargeNow kaart. De doorgifte vindt plaats bij het toetreden van de betreffende ChargeNow aanbieder tot de ChargeNow overeenkomst. Verder vindt geen doorgifte van persoonsgegevens plaats, tenzij de klant daar uitdrukkelijk mee instemt of doorgifte wettelijk is toegestaan (vgl. ook onder 13).

9.5 BMW Nederland B.V. is bevoegd (met de macht van substitutie) om (i) de in bijlage 2 vermelde aanbieders van ChargeNow te vertegenwoordigen bij het sluiten van de ChargeNow overeenkomst respectievelijk bij het toetreden tot die overeenkomst alsmede om (ii) de tot de ChargeNow overeenkomst toegetreden aanbieders van ChargeNow te vertegenwoordigen in verband met het beëindigen en/of wijzigen (met name conform 1.2) van de ChargeNow overeenkomst, en om in hun naam alle met het oog daarop vereiste of dienstige verklaringen af te leggen en in ontvangst te nemen. Dit geldt in het bijzonder voor een eventuele herroeping van de ChargeNow overeenkomst door de klant (vgl. onder 2.7). BMW Nederland B.V. is daarbij niet gebonden aan het bepaalde in artikel 7:417 leden 1 en 2 BW. BMW Nederland B.V. en de ChargeNow provider verlenen geen ChargeNow diensten namens andere aanbieders van ChargeNow.

9.6 Het gebruik van de ChargeNow kaart respectievelijk de ChargeNow app als middel ter authenticatie in een roamingmarkt is niet langer toegestaan als er geen geldige overeenkomst inzake het verlenen van ChargeNow diensten in het betreffende land meer bestaat, bijvoorbeeld als gevolg van opzegging door de klant of door de lokale ChargeNow aanbieder. In landen buiten het roaminggebied kan slechts gebruik worden gemaakt van ChargeNow indien met de lokale aanbieder een afzonderlijke overeenkomst inzake het verlenen van ChargeNow diensten is gesloten (vgl. onder 9.1). In alle andere gevallen dan waarin het gebruik van de ChargeNow kaart respectievelijk de ChargeNow app uitdrukkelijk is toegestaan, is het gebruik van de ChargeNow kaart respectievelijk de ChargeNow app als middel ter authenticatie strikt verboden. De klant dient de ChargeNow provider te vrijwaren tegen alle schade, en in het bijzonder aanspraken van derden, voortvloeiende uit ongeoorloofd gebruik van de ChargeNow kaart respectievelijk de ChargeNow app als middel ter authenticatie.

 

10 Contactmogelijkheden

Voor algemene vragen over ChargeNow, voor vragen over facturen, klantenovereenkomsten of ChargeNow kaarten en bij technische storingen, kan de klant gebruik maken van de op www.chargenow.com vermelde contactmogelijkheden.

 

11 Garantie

Voor garantie gelden de wettelijke bepalingen.

 

12 Aansprakelijkheid

De ChargeNow provider is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade, uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de ChargeNow provider. De in voorkomend geval te vergoeden schade omvat slechts de bij het sluiten van de overeenkomst voor het geval van schending van de geschonden verplichting voorzienbare schade. Bij onderbreking van of onregelmatigheden in de stroomvoorziening als gevolg van storingen in het elektriciteitsnet en/of de aansluiting op dat net, kunnen aanspraken jegens het elektriciteitsbedrijf en/of de netbeheerder bestaan; de klant kan dan verlangen dat de ChargeNow provider aan hem de eventuele aanspraken overdraagt die hij terzake de schade van de klant jegens het elektriciteitsbedrijf en/of de netbeheerder kan doen gelden.

 

13 Verzameling, opslag, gebruik en beveiliging van gegevens

13.1 De vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. Wij zullen uw gegevens zorgvuldig en overeenkomstig wettelijke bepalingen omtrent gegevensbescherming verwerken en gebruiken.

BMW Group Nederland biedt de klanten de ChargeNow-diensten aan en is daarom verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.  De in relatie tot de overeenkomst of aanbieding van diensten verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt om de klanten gebruik te kunnen laten maken van de ChargeNow-diensten (bijv. laden bij een laadzuil), en om deze aan de klant te berekenen (art. 6 (1) (b) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kader van de overeenkomst worden de volgende gegevenssoorten verwerkt:

  • Contactgegevens (bijv. naam, voornaam, adres, e-mailadres)
  • Accountgegevens (bijv. ChargeNow klantlogin, betalingsgegevens)
  • Voertuiggegevens (VIN)

De overeenkomstgegevens worden automatisch na afloop van de ChargeNow-overeenkomst gewist; betalingstransacties worden in het kader van wettelijke bepalingen na 10 jaar gewist.

Voor het aanbieden van de ChargeNow-dienst door BMW Group Nederland worden de volgende persoonsgegevens verwerkt (art. 6 (1) (b) AVG):

  • Een persoonlijk identificatienummer, dat aan de ChargeNow-kaart of een betreffend authenticatie-instrument gekoppeld is, dat de klant voor authenticatie bij de laadzuilen gebruikt
  • Informatie over het gebruik van de laadzuilen, die een enkele lading van de klant tonen (laaddetails)
  • De locatie van de laadzuil waarop geladen wordt en de woonplaats van de klant, voor zover de klant een e-Route dienst gebruikt en de GPS-functie in de ChargeNow App-geactiveerd is

Deze gegevens zijn weliswaar niet nodig voor het afsluiten van de ChargeNow-overeenkomst. Maar zonder deze gegevens en de verwerking daarvan kan BMW Group Nederland de betreffende dienst niet voor u verzorgen. De verwerkte persoonsgegevens worden automatisch na 90 dagen gewist, voor zover ze niet langer nodig zijn voor het aanbieden van speciale diensten.

13.2 In het kader van de overeenkomst schakelen wij leveranciers in, die persoonsgegevens alleen na onze instructie en overeenkomstig onze opdracht verwerken.

13.3 Naast voor zuivere uitvoering van de dienst worden de genoemde gegevens ook voor kwaliteitsdoeleinden van de ChargeNow-diensten en voor ontwikkeling van vergelijkbare diensten verwerkt. Deze verwerking is in wettelijk belang van BMW Group Nederland, om aan de hoge klanteisen die gesteld worden aan bestaande producten en diensten te kunnen voldoen en in staat te zijn om toekomstige wensen van onze klanten via nieuwe, nog te ontwikkelen producten en diensten te vervullen (art. 6(1)(f) AVG). De verwerking vindt ter bescherming van de privésfeer van onze klanten uitsluitend plaats op een niet tot de klant herleidbare manier.

13.4 Voor zover u afzonderlijk uw instemming met een verregaand gebruik van uw persoonsgegevens gegeven heeft, mogen uw persoonsgegevens volgens de bij de instemming beschreven omvang, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden en/of marktonderzoek gebruikt en aan derden doorgegeven worden (art. 6(1)(a) AVG). Details hierover staan in de betreffende instemmingsverklaring, die op elk moment herroepbaar is.

13.5 BMW Group Nederland zal persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een wettelijke grond bestaat (art. 13(1)(c), art. 6(1)(c) AVG). BMW Group Nederland kan bijvoorbeeld verplicht zijn om gegevens aan een overheidsorgaan te verstrekken.

13.6 Wij beveiligen uw gegevens met de modernste middelen. Zo worden bijvoorbeeld de volgende veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen misbruik of andersoortige verwerking te beschermen:

  • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt en tot een aantal gerechtigden voor de aangegeven doelen mogelijk
  • Verworven gegevens worden slechts in versleutelde vorm overgedragen
  • Daarnaast wordt de toegang tot IT-systemen permanent bewaakt, om misbruik vroegtijdig te herkennen en af te wenden.

Wij slaan uw persoonsgegevens uitsluitend op voor de termijn die voor het doel gewenst is. Als gegevens voor meerdere doelen worden verwerkt, dan worden de gegevens automatisch gewist of opgeslagen in een niet-herleidbare vorm, zodra het laatst aangegeven doel is vervuld.

13.7 U heeft het recht inzage te krijgen in en verwijdering of inperking van de verwerking van gegevens te verlangen en kunt uw instemming intrekken. Richt u hiervoor tot: BMW Nederland B.V., Einsteinlaan 5, 2289 CC Rijswijk, Tel: +31 (0) 70 41 47 516, E-mail: bmwklantenservice@bmw.nl . Als u de indruk heeft dat wij uw zorgen en bedenkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens niet serieus nemen dan kunt u een klacht indienen bij de verantwoordelijke toezichthouder.

13.8 Voor zover de gegevensverwerking afhankelijk is van uw instemming kunt u deze op elk moment intrekken. Richt u hiervoor tot: BMW Nederland B.V., Einsteinlaan 5, 2289 CC Rijswijk, Tel: +31 (0) 70 41 47 516, E-mail: bmwklantenservice@bmw.nl

 

14 Overdracht rechten en verplichtingen

14.1 De ChargeNow-provider is bevoegd om al zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) met de klant betreffende ChargeNow over te dragen aan een groepsmaatschappij (in de zin van artikel 2:24b BW) van BMW AG of een met een zodanige groepsmaatschappij samenwerkende onderneming. Na een dergelijke overdracht geldt degene aan wie de rechten en verplichtingen zijn overgedragen als ChargeNow-provider in de zin van deze algemene voorwaarden.

14.2 Een overdracht als bedoeld onder 4.1 dient minimaal vier weken voorafgaand aan de overdracht aangekondigd te worden aan de klant. Gedurende vier weken na een dergelijke aankondiging is de klant bevoegd de ChargeNow overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de afwikkeling van zijn lopende verplichtingen.

14.3 In samenhang met een overdracht als bedoeld onder 14.1 kan de nieuwe ChargeNow-provider deze algemene voorwaarden met inachtneming van het hierin bepaalde wijzigen.

 

15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Alle geschillen die verband houden met de ChargeNow overeenkomst en met daarmee samenhangende nadere overeenkomsten kunnen gebracht worden voor de te Den Haag bevoegde rechter, behoudens voor zover krachtens dwingend recht een andere rechter bevoegd is en onverminderd het recht van de eisende partij om een geschil te brengen voor de bevoegde rechter van de woonplaats van een andere partij.

15.2 Op de ChargeNow overeenkomst en op alle andere rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing (met uitsluiting van de VN-verdragen inzake koopovereenkomsten), behoudens voor zover dwingendrechtelijke regels ter bescherming van de consument in het land waarin de consument ten tijde van het plaatsen van zijn bestelling woonachtig was, daaraan in de weg staan.

 

Publicatiedatum: mei 2018

 

Download deze Algemene voorwaarden

Download deze Algemene voorwaarden ChargeNow App